پلن درآمد و هزینه‌ها

آمار کلی

آمار مقدار
نرخ یورو 11.0000
کارکرد هتل (روز) 365
تعداد اتاق های هتل 34
اتاق های آماده برای فروش 12,410
اتاق های قابل  فروش 8,563
درصد پر بودن اتاق ها 69.00
میانگین ضریب اتاق ها 8.00
تعداد تختخواب های موجود 272
تخت های قابل فروش 99,279
مجموع تخت های فروخته شده 68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt) 0
تخت های فروخته شده 68,503
درصد تخت های پر شده 69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود 0
شب های رایگان برای کودکان 0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر) 0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود 0
تعداد کل کارمندان 85.00
کادر پرسنل 60.00
پرسنل کارآموز 25.00
پرسنل سرگرمی (Animation) 0.00
میانگین مالیات پرسنل 4,275.42

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمد مجموع
یورو هر نفر %
مجموع درآمدهای عملیاتی 6,298,409.90 91.94 1.00
درآمد از ورود مسافران 3,523,409.90 51.43 0.56
درآمد های تضمین شده 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
درآمد اتاق ها 3,523,409.90 51.43 0.56
درآمد اجاره اتاق 0.00 0.00 0.00
درآمد پیشبینی نشده 0.00 0.00 0.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از شکایات 0.00 0.00 0.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی 0.00 0.00 0.00
درآمد های جانبی 2,775,000.00 40.51 0.44
درآمد های جانبی رستوران 1,000,000.00 14.60 0.16
درآمد های جانبی بار 1,250,000.00 18.25 0.20
درآمد های تلفن و اینترنت 0.00 0.00 0.00
درآمد های خشکشویی 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه 0.00 0.00 0.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از صرافی 0.00 0.00 0.00
مابقی درآمدها 525,000.00 7.66 0.08
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل 0.00 0.00 0.00

هزینه‌ها

هزینه ها مجموع
یورو هر نفر %
مجموع هزینه های عملیاتی 2,254,932.13 32.92 1.00
مالیات کل 0.00 0.00 0.00
تهیه خدمات 208,762.89 3.05 0.09
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه خدمات بهداشتی 55,144.92 0.81 0.02
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل ) 51,205.99 0.75 0.02
هزینه مواد شیمیایی برای استخر 70,900.61 1.04 0.03
هزینه مربوط به لوازم مشتریان 23,633.54 0.35 0.01
دیگر هزینه های جانبی 7,877.85 0.12 0.00
مالیات حاصل از فروش جانبی 1,182,500.00 17.26 0.52
مالیات جانبی خوراکی ها 400,000.00 5.84 0.18
مالیات جانبی نوشیدنی ها 625,000.00 9.12 0.28
مالیات تلفن و اینترنت مسافران 0.00 0.00 0.00
مالیات خشکشویی مسافران 0.00 0.00 0.00
دیکر مالیات های جانبی 157,500.00 2.30 0.07
هزینه کارمندان 363,411.06 5.31 0.16
هزینه خالص 216,40.16 3.16 0.10
حق و حقوق های قانونی 86,564.06 1.26 0.04
هزینه یونیفرم 1,181.68 0.02 0.00
هزینه خوراکی ها 18,034.18 0.26 0.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب 41,220.98 0.60 0.02
هزینه خوابگاه 0.00 0.00 0.00
هزینه بهداشت و سلامتی 0.00 0.00 0.00
هزینه سنوات 0.00 0.00 0.00
هزینه سرگرمی 0.00 0.00 0.00
هزینه های انرژی 66,984.10 0.98 0.03
هزینه های برق 51,526.23 0.75 0.02
هزینه سوخت LPG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت LNG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت ژنراتور 0.00 0.00 0.00
هزینه آب و آب مصرفی 8,244.20 0.12 0.00
هزینه سوخت های دیگر 7,213.67 0.11 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 14,427.34 0.21 0.01
هزینه قراردادهای مربوطه 2,576.31 0.04 0.00
هزینه نگهداری فضای سبز 1,545.79 0.02 0.00
هزینه تاسیسات فنی 10,305.25 0.15 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 0.00 0.00 0.00
هزینه های دیگر 418,846.74 6.11 0.19
هزینه های تبلیغاتی 172,500.00 2.52 0.08
هزینه های لوازم التحریر 3,091.57 0.05 0.00
هزینه های ارتباطی 2,061.49 0.03 0.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران 20,610.49 0.30 0.01
هزینه های بیمه هتل 7,728.93 0.11 0.00
هزینه های گروه سرگرمی 184,000.00 2.69 0.08
هزینه های بانکی و مالی 5,152.62 0.08 0.00
هزینه های مختلف دیگر 10,305.25 0.15 0.00
مالیات و مخارج 4,122.10 0.06 0.00
هزینه نگهداری خودرو 3,091.57 0.05 0.00
هزینه سوخت خودرو 4,122.10 0.06 0.00
هزینه بیمه خودرو 2,061.05 0.03 0.00
هزینه اجاره خودرو 0.00 0.00 0.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP) 4,043,477.77 59.03 1.79
کرایه هتل 300,000.00 4.38 0.13
هزینه اجاره مغازه 0.00 0.00
هزینه بسته بودن هتل 0.00 0.00
هزینه بازسازی 0.00 0.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل) 0.00 0.00
سود و زیان خالص (NOP) 3,743,477.77 54.65 1.66
هزینه های بدهی و مالی 0.00 0.00
هزینه اداره گردشگری 24,663.87 0.36 0.01
پروانه کسب 70,468.20 1.03 0.03
مالیات شرکت 748,695.55 10.93 0.33
هزینه املاک کرایه شده از دولت
نوسان نرخ ارزی 0.00 0.00
مجموع سود و زیان 2,899,650.15 42,33 1.29

آمار کلی

آمار مقدار
نرخ یورو 11.5000
کارکرد هتل (روز) 365
تعداد اتاق های هتل 34
اتاق های آماده برای فروش 12,410
اتاق های قابل  فروش 8,563
درصد پر بودن اتاق ها 69.00
میانگین ضریب اتاق ها 8.00
تعداد تختخواب های موجود 272
تخت های قابل فروش 99,279
مجموع تخت های فروخته شده 68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt) 0
تخت های فروخته شده 68,503
درصد تخت های پر شده 69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود 0
شب های رایگان برای کودکان 0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر) 0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود 0
تعداد کل کارمندان 85.00
کادر پرسنل 60.00
پرسنل کارآموز 25.00
پرسنل سرگرمی (Animation) 0.00
میانگین مالیات پرسنل 4,916.74

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمد مجموع
یورو هر نفر %
مجموع درآمدهای عملیاتی 6,855,4666.17 100.08 1.00
درآمد از ورود مسافران 3,997,216.17 58.35 0.58
درآمد های تضمین شده 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
درآمد اتاق ها 3,997,216.17 58.35 0.58
درآمد اجاره اتاق 0.00 0.00 0.00
درآمد پیشبینی نشده 0.00 0.00 0.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از شکایات 0.00 0.00 0.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی 0.00 0.00 0.00
درآمد های جانبی 2,858,250.00 41.72 0.42
درآمد های جانبی رستوران 1,030,000.00 15.04 0.15
درآمد های جانبی بار 1,287,500.00 18.79 0.19
درآمد های تلفن و اینترنت 0.00 0.00 0.00
درآمد های خشکشویی 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه 0.00 0.00 0.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از صرافی 0.00 0.00 0.00
مابقی درآمدها 540,750.00 7.89 0.08
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل 0.00 0.00 0.00

هزینه‌ها

هزینه ها مجموع
یورو هر نفر %
مجموع هزینه های عملیاتی 2,451,271.95 35.78 1.00
مالیات کل 0.00 0.00 0.00
تهیه خدمات 240,077.33 3.50 0.10
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه خدمات بهداشتی 63,416.65 0.93 0.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل ) 58,886.89 0.86 0.02
هزینه مواد شیمیایی برای استخر 81,535.70 1.19 0.03
هزینه مربوط به لوازم مشتریان 27,178.57 0.20 0.01
دیگر هزینه های جانبی 9,059.52 0.13 0.10
مالیات حاصل از فروش جانبی 1,217,975.00 17.78 0.50
مالیات جانبی خوراکی ها 412,000.00 6.01 0.17
مالیات جانبی نوشیدنی ها 643,750.00 9.40 0.26
مالیات تلفن و اینترنت مسافران 0.00 0.00 0.00
مالیات خشکشویی مسافران 0.00 0.00 0.00
دیکر مالیات های جانبی 162,225.00 2.37 0.07
هزینه کارمندان 417,992.72 3.63 0.10
هزینه خالص 248,871.68 1.45 0.10
حق و حقوق های قانونی 99,548.67 1.45 0.04
هزینه یونیفرم 1,358.93 0.02 0.00
هزینه خوراکی ها 20,739.31 0.30 0.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب 47,404.13 0.40 0.02
هزینه خوابگاه 0.00 0.00 0.0
هزینه بهداشت و سلامتی 0.00 0.00 0.00
هزینه سنوات 0.00 0.00 0.00
هزینه سرگرمی 0.00 0.00 0.00
هزینه های انرژی 77,031.71 1.12 0.03
هزینه های برق 59,255.16 0.87 0.02
هزینه سوخت LPG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت LNG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت ژنراتور 0.00 0.00 0.00
هزینه آب و آب مصرفی 9,480.83 0.14 0.00
هزینه سوخت های دیگر 8,295.72 0.12 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 16,591.45 0.24 0.01
هزینه قراردادهای مربوطه 2,962.76 0.04 0.00
هزینه نگهداری فضای سبز 1,777.65 0.17 0.00
هزینه تاسیسات فنی 11,851.03 0.07 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 0.00 0.00 0.00
هزینه های دیگر 481,673.75 7.03 0.20
هزینه های تبلیغاتی 198,375.00 2.90 0.08
هزینه های لوازم التحریر 3,555.31 0.05 0.00
هزینه های ارتباطی 2,370.21 0.03 0.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران 23,702.06 0.35 0.01
هزینه های بیمه هتل 8,888.27 0.13 0.00
هزینه های گروه سرگرمی 211,600.00 3.09 0.09
هزینه های بانکی و مالی 5,925.52 0.09 0.00
هزینه های مختلف دیگر 11,851.03 0.17 0.00
مالیات و مخارج 4,740.41 0.07 0.00
هزینه نگهداری خودرو 3,555.31 0.05 0.00
هزینه سوخت خودرو 4,740.41 0.07 0.00
هزینه بیمه خودرو 2,370.21 0.03 0.00
هزینه اجاره خودرو 0.00 0.00 0.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP) 4,404,194.22 64.29 1.80
کرایه هتل 300,000.00 4.38 0.12
هزینه اجاره مغازه 0.00 0.00
هزینه بسته بودن هتل 0.00 0.00
هزینه بازسازی 0.00 0.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل) 0.00 0.00
سود و زیان خالص (NOP) 4,104,194.22 59.91 1.67
هزینه های بدهی و مالی 0.00 0.00
هزینه اداره گردشگری 27,980.51 0.41 0.01
پروانه کسب 79,944.32 1.17 0.03
مالیات شرکت 820,838.84 11.98 0.33
هزینه املاک کرایه شده از دولت 0.00 0.00
نوسان نرخ ارزی 0.00 0.00
مجموع سود و زیان 3,175,430.54 46.35 1.30

آمار کلی

آمار مقدار
نرخ یورو 12.0000
کارکرد هتل (روز) 365
تعداد اتاق های هتل 34
اتاق های آماده برای فروش 12,410
اتاق های قابل  فروش 8,563
درصد پر بودن اتاق ها 69.00
میانگین ضریب اتاق ها 8.00
تعداد تختخواب های موجود 272
تخت های قابل فروش 99,279
مجموع تخت های فروخته شده 68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt) 0
تخت های فروخته شده 68,503
درصد تخت های پر شده 69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود 0
شب های رایگان برای کودکان 0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر) 0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود 0
تعداد کل کارمندان 85.00
کادر پرسنل 60.00
پرسنل کارآموز 25.00
پرسنل سرگرمی (Animation) 0.00
میانگین مالیات پرسنل 5,654.25

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمد مجموع
یورو هر نفر %
مجموع درآمدهای عملیاتی 7,923,802.45 115.67 1.00
درآمد از ورود مسافران 4,979,804.95 72.69 0.63
درآمد های تضمین شده 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
درآمد اتاق ها 4,979,804.95 72.69 0.63
درآمد اجاره اتاق 0.00 0.00 0.00
درآمد پیشبینی نشده 0.00 0.00 0.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از شکایات 0.00 0.00 0.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی 0.00 0.00 0.00
درآمد های جانبی 2,943,997.50 42.98 0.37
درآمد های جانبی رستوران 1,060,900.00 15.49 0.13
درآمد های جانبی بار 1,326,125.00 19.36 0.17
درآمد های تلفن و اینترنت 0.00 0.00 0.00
درآمد های خشکشویی 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه 0.00 0.00 0.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از صرافی 0.00 0.00 0.00
مابقی درآمدها 556,972.50 8.13 0.07
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل 0.00 0.00 0.00

هزینه‌ها

هزینه ها مجموع
یورو هر نفر %
مجموع هزینه های عملیاتی 2,672,805.74 39.02 1.00
مالیات کل 0.00 0.00 0.00
تهیه خدمات 276,088.93 4.03 0.51
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه خدمات بهداشتی 72,929.15 1.06 0.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل ) 67,719.93 0.99 0.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر 93,766.05 1.37 0.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان 31,255.35 0.46 0.01
دیگر هزینه های جانبی 10,418.45 0.15 0.00
مالیات حاصل از فروش جانبی 1,254,514.25 18.31 0.47
مالیات جانبی خوراکی ها 424,360.00 6.19 0.16
مالیات جانبی نوشیدنی ها 663,062.50 9.68 0.25
مالیات تلفن و اینترنت مسافران 0.00 0.00 0.00
مالیات خشکشویی مسافران 0.00 0.00 0.00
دیکر مالیات های جانبی 167,091.75 2.44 0.06
هزینه کارمندان 480,611.13 7.02 0.18
هزینه خالص 286,202.43 4.18 0.11
حق و حقوق های قانونی 114,480.97 1.67 0.04
هزینه یونیفرم 1,562.77 0.02 0.00
هزینه خوراکی ها 23,850.20 0.35 0.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب 54,514.75 0.80 0.02
هزینه خوابگاه 0.00 0.00 0.00
هزینه بهداشت و سلامتی 0.00 0.00 0.00
هزینه سنوات 0.00 0.00 0.00
هزینه سرگرمی 0.00 0.00 0.00
هزینه های انرژی 88,586.47 1.29 0.03
هزینه های برق 68,143.44 1.29 0.03
هزینه سوخت LPG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت LNG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت ژنراتور 0.00 0.00 0.00
هزینه آب و آب مصرفی 10,902.95 0.16 0.00
هزینه سوخت های دیگر 9,540.08 0.14 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 19,080.16 0.28 0.01
هزینه قراردادهای مربوطه 3,407.17 0.05 0.00
هزینه نگهداری فضای سبز 2,044.30 0.03 0.00
هزینه تاسیسات فنی 13,628.69 0.20 0.01
هزینه تعمیر و نگهداری 0.00 0.00 0.00
هزینه های دیگر 553,924.81 8.09 0.21
هزینه های تبلیغاتی 228,131.25 3.33 0.09
هزینه های لوازم التحریر 4,088.61 0.06 0.00
هزینه های ارتباطی 2,725.74 0.04 0.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران 27,257.37 0.40 0.01
هزینه های بیمه هتل 10,221.52 0.15 0.05
هزینه های گروه سرگرمی 243,340.00 3.55 0.09
هزینه های بانکی و مالی 6,814.34 0.10 0.00
هزینه های مختلف دیگر 13,628.69 0.20 0.01
مالیات و مخارج 5,451.47 0.08 0.00
هزینه نگهداری خودرو 4,088.61 0.06 0.00
هزینه سوخت خودرو 5,451.47 0.08 0.00
هزینه بیمه خودرو 2,725.74 0.04 0.00
هزینه اجاره خودرو 0.00 0.00 0.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP) 5,250,996.71 76.65 1.96
کرایه هتل 300,000.00 4.38 0.11
هزینه اجاره مغازه 0.00 0.00
هزینه بسته بودن هتل 0.00 0.00
هزینه بازسازی 0.00 0.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل) 0.00 0.00
سود و زیان خالص (NOP) 4,950,996.71 72.27 1.85
هزینه های بدهی و مالی 0.00 0.00
هزینه اداره گردشگری 34,858.63 0.51 0.01
پروانه کسب 99,596.10 1.45 0.04
مالیات شرکت 990,199.34 14.45 0.37
هزینه املاک کرایه شده از دولت 0.00 0.00
نوسان نرخ ارزی 0.00 0.00
مجموع سود و زیان 3,826,342.64 55.86 1.43

آمار کلی

آمار مقدار
نرخ یورو 12.5000
کارکرد هتل (روز) 365
تعداد اتاق های هتل 34
اتاق های آماده برای فروش 12,410
اتاق های قابل  فروش 8,563
درصد پر بودن اتاق ها 69.00
میانگین ضریب اتاق ها 8.00
تعداد تختخواب های موجود 272
تخت های قابل فروش 99,279
مجموع تخت های فروخته شده 68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt) 0
تخت های فروخته شده 68,503
درصد تخت های پر شده 69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود 0
شب های رایگان برای کودکان 0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر) 0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود 0
تعداد کل کارمندان 85.00
کادر پرسنل 60.00
پرسنل کارآموز 25.00
پرسنل سرگرمی (Animation) 0.00
میانگین مالیات پرسنل 6,502.39

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمد مجموع
یورو هر نفر %
مجموع درآمدهای عملیاتی 8,757,900.59 127.85 1.00
درآمد از ورود مسافران 5,725,583.17 83.58 0.65
درآمد های تضمین شده 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
درآمد اتاق ها 5,725,583.17 83.58 0.65
درآمد اجاره اتاق 0.00 0.00 0.00
درآمد پیشبینی نشده 0.00 0.00 0.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از شکایات 0.00 0.00 0.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی 0.00 0.00 0.00
درآمد های جانبی 3,032,317.43 44.27 0.35
درآمد های جانبی رستوران 1,092,727.00 15.95 0.12
درآمد های جانبی بار 1,365,908.75 19.94 0.16
درآمد های تلفن و اینترنت 0.00 0.00 0.00
درآمد های خشکشویی 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه 0.00 0.00 0.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از صرافی 0.00 0.00 0.00
مابقی درآمدها 573,681.68 8.37 0.07
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل 0.00 0.00 0.00

هزینه‌ها

هزینه ها مجموع
یورو هر نفر %
مجموع هزینه های عملیاتی 2,923,184.89 42.67 1.00
مالیات کل 0.00 0.00 0.00
تهیه خدمات 317,502.26 4.63 0.11
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه خدمات بهداشتی 83,868.52 1.22 0.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل ) 77,877.91 1.14 0.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر 107,830.96 1.57 0.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان 35,943.65 0.52 0.01
دیگر هزینه های جانبی 11,981.22 0.17 0.01
مالیات حاصل از فروش جانبی 1,929,149.68 18.86 0.44
مالیات جانبی خوراکی ها 437,090.80 6.38 0.15
مالیات جانبی نوشیدنی ها 682,954.38 0.00 0.23
مالیات تلفن و اینترنت مسافران 0.00 0.00 0.00
مالیات خشکشویی مسافران 0.00 0.00 0.00
دیکر مالیات های جانبی 172,104.50 2.51 0.06
هزینه کارمندان 552,702.80 8.07 0.19
هزینه خالص 329,132.80 4.80 0.11
حق و حقوق های قانونی 131,653.12 1.92 0.05
هزینه یونیفرم 1,797.18 0.03 0.00
هزینه خوراکی ها 27,427.73 0.40 0.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب 62,691.96 0.92 0.02
هزینه خوابگاه 0.00 0.00 0.00
هزینه بهداشت و سلامتی 0.00 0.00 0.00
هزینه سنوات 0.00 0.00 0.00
هزینه سرگرمی 0.00 0.00 0.00
هزینه های انرژی 101,874.44 1.49 0.03
هزینه های برق 78,364.95 1.14 0.03
هزینه سوخت LPG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت LNG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت ژنراتور 0.00 0.00 0.00
هزینه آب و آب مصرفی 12,538.39 0.18 0.00
هزینه سوخت های دیگر 10,971.09 0.16 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 21,942.19 0.32 0.01
هزینه قراردادهای مربوطه 3,918.25 0.06 0.00
هزینه نگهداری فضای سبز 2,350.95 0.03 0.00
هزینه تاسیسات فنی 15,672.99 0.23 0.01
هزینه تعمیر و نگهداری 0.00 0.00 0.00
هزینه های دیگر 637,013.53 9.30 0.22
هزینه های تبلیغاتی 262,350.94 3.83 0.09
هزینه های لوازم التحریر 4,701.90 0.07 0.00
هزینه های ارتباطی 3,134.60 0.03 0.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران 31,345.98 0.46 0.01
هزینه های بیمه هتل 11,754.74 0.17 0.05
هزینه های گروه سرگرمی 279,841.00 4.09 0.10
هزینه های بانکی و مالی 7,836.50 0.11 0.00
هزینه های مختلف دیگر 15,672.99 0.23 0.01
مالیات و مخارج 6,269.20 0.09 0.00
هزینه نگهداری خودرو 4,701.90 0.07 0.00
هزینه سوخت خودرو 6,269.20 0.09 0.00
هزینه بیمه خودرو 3,134.60 0.05 0.00
هزینه اجاره خودرو 0.00 0.00 0.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP) 5,834,715.70 85.17 2.62
کرایه هتل 300,000.00 4.38 0.15
هزینه اجاره مغازه 0.00 0.00
هزینه بسته بودن هتل 0.00 0.00
هزینه بازسازی 0.00 0.00 0.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل) 0.00 0.00
سود و زیان خالص (NOP) 5,534,715.70 80.80 1.89
هزینه های بدهی و مالی 0.00 0.00
هزینه اداره گردشگری 40,079.08 0.59 0.01
پروانه کسب 114,511.66 1.67 0.04
مالیات شرکت 1,106,943.14 16.16 0.38
هزینه املاک کرایه شده از دولت 0.00 0.00
نوسان نرخ ارزی 0.00 0.00
مجموع سود و زیان 4,273,181.82 62.38 1.46

آمار کلی

آمار مقدار
نرخ یورو 13.0000
کارکرد هتل (روز) 365
تعداد اتاق های هتل 34
اتاق های آماده برای فروش 12,410
اتاق های قابل  فروش 8,563
درصد پر بودن اتاق ها 69.00
میانگین ضریب اتاق ها 8.00
تعداد تختخواب های موجود 272
تخت های قابل فروش 99,279
مجموع تخت های فروخته شده 68,503
تخت های فروخته شده (Mgmnt) 0
تخت های فروخته شده 68,503
درصد تخت های پر شده 69.00
شب هایی که باید برای کودکان پول پرداخت شود 0
شب های رایگان برای کودکان 0
تعداد شب های افراد انتقال داده شده (از هتلی به هتل دیگر) 0
اتاق هایی که به صورت رایگان در اختیار شرکت ها گذاشته می شود 0
تعداد کل کارمندان 85.00
کادر پرسنل 60.00
پرسنل کارآموز 25.00
پرسنل سرگرمی (Animation) 0.00
میانگین مالیات پرسنل 7,477.74

درآمد کلی

* پس از کسر KDV (مالیات بر ارزش افزوده)

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات هیچ درآمد جانبی و اضافی محاسبه نشده است.

درآمد مجموع
یورو هر نفر %
مجموع درآمدهای عملیاتی 9,704,500.81 141.67 1.00
درآمد از ورود مسافران 6,581,213.86 96.07 0.68
درآمد های تضمین شده 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
درآمد اتاق ها 6,581,213.86 96.07 0.68
درآمد اجاره اتاق 0.00 0.00 0.00
درآمد پیشبینی نشده 0.00 0.00 0.00
درآمد دیرکرد تحویل اتاق از مسافر 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از انتقال درون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
درآمد حاصل از انتقال برون گروهی اتاق ها 0.00 0.00 0.00
هزینه حاصل از شکایات 0.00 0.00 0.00
تخفیف ها، بازپرداخت ها، درصد پرداختی 0.00 0.00 0.00
درآمد های جانبی 3,123,286.95 45.59 0.32
درآمد های جانبی رستوران 1,125,508.81 16.43 0.12
درآمد های جانبی بار 1,406,886.01 20.54 0.14
درآمد های تلفن و اینترنت 0.00 0.00 0.00
درآمد های خشکشویی 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از مسافرهای یک شبه 0.00 0.00 0.00
درآمدهای حاصل از گاوصندوق 0.00 0.00 0.00
درآمد های حاصل از صرافی 0.00 0.00 0.00
مابقی درآمدها 590,892.13 8.63 0.06
درآمد های حاصل از تعطیلی هتل 0.00 0.00 0.00

هزینه‌ها

هزینه ها مجموع
یورو هر نفر %
مجموع هزینه های عملیاتی 3,206,604.66 46.81 1.00
مالیات کل 0.00 0.00 0.00
تهیه خدمات 365,127.60 5.33 0.11
هزینه خوراکی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه نوشیدنی ها ( تمام خدمات ) 0.00 0.00 0.00
هزینه خدمات بهداشتی 96,448.80 1.41 0.03
هزینه های خشکشویی ( داخل و خارج از هتل ) 89,559.60 1.31 0.03
هزینه مواد شیمیایی برای استخر 124,005.60 1.81 0.04
هزینه مربوط به لوازم مشتریان 41,335.20 0.60 0.01
دیگر هزینه های جانبی 13,778.40 0.20 0.00
مالیات حاصل از فروش جانبی 1,330,914.17 19.43 0.42
مالیات جانبی خوراکی ها 45,203.52 6.57 0.14
مالیات جانبی نوشیدنی ها 703,443.01 10.27 0.22
مالیات تلفن و اینترنت مسافران 0.00 0.00 0.00
مالیات خشکشویی مسافران 0.00 0.00 0.00
دیکر مالیات های جانبی 177,267.64 2.59 0.06
هزینه کارمندان 635,608.21 9.28 0.20
هزینه خالص 378,502.72 5.53 0.12
حق و حقوق های قانونی 151,401.09 2.21 0.05
هزینه یونیفرم 2,066.76 0.03 0.00
هزینه خوراکی ها 31,541.89 0.46 0.01
هزینه سرویس و ایاب و ذهاب 72,095.76 0.53 0.02
هزینه خوابگاه 0.00 0.00 0.00
هزینه بهداشت و سلامتی 0.00 0.00 0.00
هزینه سنوات 0.00 0.00 0.00
هزینه سرگرمی 0.00 0.00 0.00
هزینه های انرژی 117,155.60 1.71 0.04
هزینه های برق 90,119.69 1.32 0.03
هزینه سوخت LPG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت LNG 0.00 0.00 0.00
هزینه سوخت ژنراتور 0.00 0.00 0.00
هزینه آب و آب مصرفی 14,419.15 0.21 0.01
هزینه سوخت های دیگر 12,616.76 0.18 0.00
هزینه تعمیر و نگهداری 25,233.51 0.37 0.01
هزینه قراردادهای مربوطه 4,505.98 0.07 0.00
هزینه نگهداری فضای سبز 2,703.59 0.04 0.00
هزینه تاسیسات فنی 18,023.94 0.26 0.01
هزینه تعمیر و نگهداری 0.00 0.00 0.00
هزینه های دیگر 732,565.56 10.69 0.23
هزینه های تبلیغاتی 301,703.58 4.40 0.09
هزینه های لوازم التحریر 5,407.18 0.08 0.00
هزینه های ارتباطی 3,604.79 0.05 0.00
هزینه خوش آمد گویی مسافران 36,047.88 0.53 0.01
هزینه های بیمه هتل 13,517.95 0.20 0.00
هزینه های گروه سرگرمی 321,817.15 4.70 0.10
هزینه های بانکی و مالی 9,011.97 0.13 0.00
هزینه های مختلف دیگر 18,023.94 0.26 0.01
مالیات و مخارج 7,209.58 0.11 0.00
هزینه نگهداری خودرو 5,407.18 0.08 0.00
هزینه سوخت خودرو 7,209.58 0.11 0.00
هزینه بیمه خودرو 3,604.79 0.05 0.00
هزینه اجاره خودرو 0.00 0.00 0.00

آمار کلی هزینه و سود

* در این برآورد، برای به حداقل رساندن خطا در محاسبات اجاره هتل به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است. در حالی که املاک و زمین هتل متعلق به سهامداران است.

سود و زیان هتل (GOP) 6,497,896.15 94.86 2.03
کرایه هتل 300,000.00 4.38 0.09
هزینه اجاره مغازه 0.00 0.00
هزینه بسته بودن هتل 0.00 0.00
هزینه بازسازی 0.00 0.00 0.00
هزینه استهلاک (دفتر)
هزینه استهلاک (هتل) 0.00 0.00
سود و زیان خالص (NOP) 6,197,896.15 90.48 1.93
هزینه های بدهی و مالی 0.00 0.00
هزینه اداره گردشگری 46,068.50 0.67 0.01
پروانه کسب 131,624.28 1.92 0.04
مالیات شرکت 1,239,579.23 18.10 0.39
هزینه املاک کرایه شده از دولت 0.00 0.00
نوسان نرخ ارزی 0.00 0.00
مجموع سود و زیان 4,780,624.14 69.79 1.49